NYAmpuR smUA . . .

WeLEh2,
Si gicHAN mKiN meNJdI2,
G da mSLaH smA dY,
MsA NYmbunG2,
G LucU X Lah . . .

UdaH gicHAn, TAg tw dirI, LeenGKaap D smUa yg JLeX d'dYA . . .

BkiN orG jD mLeZ ngLIaDNy . . .

AmPEzZz D c'gIChAN . . .

MnA beNTaR LG Mw UJiaN LG,
Kn mLEz Q . . .

JD g da lah anK kLz 3 yG OL,
Kn suMpEK cMA ndrIAn . . .

SsAH Y,
Tp hrUZ sMGaT,
G bLEh nYRaH,
G bLEh LenGAh,

Tp KrnA SrG OL,
Jd sriNg isI pLSa,
Kn pMBrosAN . . .

MdaH2aN Q bxA BLI laPToP n psnG internet tHUn neY . . .
ChaOoo

0 opinion :

Post a Comment

what do you think? tell me, i hope it can be a motivation to create better one